عملکرد سال 1398
(۱۳۹۹/۰۲/۰۱)
برگزاری نشست کارگروه حسابداری شهرداری ها بر اساس استاندارد های بخش عمومی در شیراز
(۱۳۹۸/۰۹/۱۷)
انتصاب رییس جدید اداره کارپردازی و پشتیبانی شهرداری شیراز
(۱۳۹۸/۰۷/۰۴)
ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد ادارهﻛﻞ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ در ﺳﺎل ١٣٩٧
(۱۳۹۸/۰۶/۲۶)
ملاقات عمومی با مدیر کل امور مالی
(۱۳۹۷/۱۱/۰۹)
بازدید مدیر کل محترم مالی از پارک بزرگ 580 هکتاری دراک
(۱۳۹۷/۰۸/۰۵)
پیاده سازی حسابداری تعهدی در شهرداری شیراز
(۱۳۹۷/۰۸/۰۵)
بازدید از حوزه مالی واقتصادی شهرداری های مناطق سازمان ها و معاونت ها
(۱۳۹۷/۰۸/۰۵)
دستورالعمل تهیه و تدوین بودجه سنواتی مورد بررسی تیم های تخصصی قرار گرفت .
(۱۳۹۷/۰۶/۰۷)
کارگروه ها: تیم های کارشناسی تخصیص در حوزه های مالی تشکیل گردید
(۱۳۹۷/۰۶/۰۷)
تخصیص کمیته : دومین کارگروه تخصیص منابع و درآمدها به هزینه های شهرداری
(۱۳۹۷/۰۶/۰۷)
بازدید از پروژه های اوراق مشارکت با حضور مدیر کل امور مالی و مدیر اجرایی پروژه های اوراق مشارکت
(۱۳۹۷/۰۶/۰۷)
بازدید از حوزه مالی واقتصادی شهرداری های مناطق 6-10-9 وستاد باغات ،سازمان آتشنشانی،سازمان فرهنگی
(۱۳۹۷/۰۶/۰۷)
تست
(۱۳۹۷/۰۵/۰۹)
aaa