مدیر کل امور مالی

ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد ادارهﻛﻞ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ در ﺳﺎل ١٣٩٧

ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد ادارهﻛﻞ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ در ﺳﺎل ١٣٩٧

 

 

 

ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ

 

 

 

        ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد ادارهﻛﻞ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ در ﺳﺎل ١٣٩٧

 

 

 

 

*     ﺗﻬﻴﻪ و ﺻﺪور ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎى ﺿﺮورى در راﺳﺘﺎى اﺟﺮاى ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎى ﻛﻠﻲ و آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﺷﻬﺮدارى ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ، ادارات ﻛﻞ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎى واﺑﺴﺘﻪ.

 

*   ﺗﻬﻴﻪ و ارﺳﺎل ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﺤﻮﻳﻞ و ﻣﻌﺎﻣﻼت واﺣﺪﻫﺎى ﺗﺎﺑﻌﻪ و ﺻﺪور اﺣﻜﺎم ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ.

 

*   اﺧﺬ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﻮردﻧﻴﺎز و رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ و اراﺋﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎى ﻻزم ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻄﺮوﺣﻪ.

 

*   ارﺳﺎل ﮔﺰارﺷﺎت و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻮراى ﻣﺤﺘﺮم اﺳﻼﻣﻲ ﺷﻬﺮ شیراز  و ﺣﻮزه ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺎﻟﻲ و اقتصادی شهرداری شیراز

 

 

*  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻠﺴﺎت ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮى و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ واﺣﺪﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮدارى شیراز در ﺻﻮرت ﻟﺰوم.

 

*   رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﻣﺜﺒﺘﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺧﺮج ﺟﻬﺖ اﻋﻤﺎل ﺣﺴﺎب در دﻓﺎﺗﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺘﻘﺮ در واﺣﺪﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮدارى شیراز  و ﻣﻤﻴﺰﻳﻦ ﻣﺎﻟﻲ.

 

*    اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب، ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮى و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻧﻴﺮوى اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮردﻧﻴﺎز.

 

*اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب، ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮى و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻧﻴﺮوى اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺎون ﻣﺎﻟﻲ اﻗﺘﺼﺎد ﺷﻬﺮى ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪهاﻧﺪ.

 

*    ﺗﺸﻜﻴﻞ دوره آﻣﻮزﺷﻲ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و اﻣﻮر ذﻳﺤﺴﺎﺑﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺣﻮزه ﻣﻌﺎوﻧﺖ ذﻳﺤﺴﺎﺑﻲ.

 

* اخذ گزارشات ماهیانه جهت مدیریت هزینه از ذیحسابان واحدهای مختلف ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺷﻬﺮدارى ﺟﻬﺖ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻲ و ﭘﺮﻫﻴﺰ از اﺳﺮاف و ﺗﺒﺬﻳﺮ و ﻧﻈﺎرت و ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎى ﺧﺮﻳﺪ ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻟﻮازم ادارى و ...

 

 

 

 

*  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺼﺮف در ﺳﺎﻟﺠﺎرى ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﻳﺪ در ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻫﺮ ﻣﺎه اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻣﻮﺟﻮدى ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس دﻓﺎﺗﺮ و ﻣﻮﺟﻮدى ﺑﺎﻧﻚ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺎﻟﻲ و اﻗﺘﺼﺎد ارﺳﺎل ﮔﺮدﻳﺪ.

 

*  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻪ ذﻳﺤﺴﺎﺑﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ی تابعه به صورت ماهیانه .

 

 

 

*  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﺸﻮرﺗﻲ ذﻳﺤﺴﺎﺑﻲ ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻮﺟﻮد ذﻳﺤﺴﺎﺑﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ.

*   تشکیل ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﻚ ﺷﻬﺮ در ﺧﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ در ﺣﺴﺎﺑﻬﺎى ﻓﻴﻤﺎﺑﻴﻦ.

 

*  تشکیل ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران مجموعه های مختلف شهرداری ﺟﻬﺖ بررسی و رفع ﻣﺸﻜﻞ آﻧﺎن.

 

*  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻤﻴﺘﻪ دﻳﻮن و ﭘﺎﻳﺶ بدهی های شهرداری در جهت تدوین راهکارهای میریت آنها .

 

 

 

*  ﺷﺮﻛﺖ در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻦ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ و ﺗﻠﻔﻴﻖ و ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ.

 

*  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﺸﻜﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻮارض رﺳﺘﻮران و ارزش افزوده رستوران های طرف قرارداد خدمات رفاهی.

 

·        رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد واﺣﺪﻫﺎى اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﻪ اﻋﺘﺒﺎراﺗﺸﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ در اﻳﻦ اداره ﻧﮕﻬﺪارى ﻣﻲﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل اﺳﻨﺎد ﻣﺜﺒﺘﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺘﻬﺎى برنامه ریزی، ﻣﺎﻟﻲ و اﻗﺘﺼﺎد ﺷﻬﺮى، ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ،  اداراتﻛﻞ دﻓﺘﺮ ﺷﻬﺮدار شیراز، ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ، ﻣﺠﺎﻣﻊ، ﺣﻘﻮﻗﻲ، ﺗﺪوﻳﻦ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ، اﻳﺜﺎرﮔﺮان، رﻓﺎه، ﺗﺸﺨﻴﺺ و وﺻﻮل درآﻣﺪ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰى و ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻤﻠﻜﺮد، ﺑﻮدﺟﻪ، ﻣﺮﻛﺰ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و اﻣﻮر ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ، ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﻴﺞ ﺷﻬﺮدارى، ﻣﺮﻛﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎى دﻳﻨﻲ.

 

 رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎى ﻣﻨﻌﻘﺪه ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪﻫﺎى اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﻪ اﻋﺘﺒﺎراﺗﺸﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ در اﻳﻦ ادارهﻛﻞ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

 

 

 رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻟﻴﺴﺘﻬﺎى ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎ و ﭘﺎداش ﻛﺎرﻛﻨﺎن رﺳﻤﻲ و ﻗﺮاردادى ﺧﺪﻣﺎت ادارى ﺷﻬﺮ، و ﻛﺴﻮرات ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎى ﺻﺎدره ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺰاﻳﺎى ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻤﺮ از ﻗﺒﻴﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺎر، اﻳﺎم ﺗﻌﻄﻴﻞ، ﺷﺒﻜﺎرى و ...

 

 رﺳﻴﺪﮔﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﺎداش ﺳﻨﻮات ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن.

 

 رﺳﻴﺪﮔﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎى اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎده ١٦ و ردﻳﻒ ﻳﻚ و ﭼﻬﺎر ﻣﺎده ١٧ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺪارک ارﺳﺎﻟﻲ و اﻧﻄﺒﺎق ﻣﺪارک ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎى ﺻﺎدره.

 

 رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ اﺟﺮاﺋﻴﻪﻫﺎى ﺻﺎدره از ادارات دارائی و بیمه تامین اجتماعی و تشکیل جلسه با آنها جهت رفع مشکلات مطروحه و بررسی حسابهای فی مابین.

 

 

 

 

 

 رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ارﺳﺎﻟﻲ از ﺳﻮى ﻣﻨﺎﻃﻖ و واﺣﺪﻫﺎ ﺑﺎﺑﺖ اﺳﺘﺮداد ﻋﻮارض ﻣﺆدﻳﺎن، رﺳﻴﺪﮔﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻨﺨﻮاهﮔﺮدانﻫﺎ و وارﻳﺰ اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻨﺨﻮاهﮔﺮدان و ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎى ﺻﺎدره.

 

 رﺳﻴﺪﮔﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺎداﺷﻬﺎى ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺷﻬﺮدارى شیراز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺪى و ﺑﻦ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻳﺎ رﻓﺎه.

 

 رﺳﻴﺪﮔﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﺣﻮاﻟﻪﻫﺎى ﺻﺎدره از ﻣﺤﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻏﻴﺮﻧﻘﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ و ارﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻼک.

 

 رﺳﻴﺪﮔﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﻟﻴﺴﺘﻬﺎى ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖاﻟﺠﻠﺴﺎت و ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪﻫﺎى ﭘﺮداﺧﺘﻲ.

 

 رﺳﻴﺪﮔﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺪارک ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺟﺮاى اﺣﻜﺎم ﻗﻀﺎﻳﻲ و ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖﻫﺎى ﺷﻬﺮدارى و ﻳﺎ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺷﻬﺮدارى.

 

 رﺳﻴﺪﮔﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺻﺤﺖ، اﺻﺎﻟﺖ و ﻛﻔﺎﻳﺖ اﻣﻀﺎﻫﺎى ﻣﺠﺎز ﺑﺮ روى ﻫﺮ ﻳﻚ از اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛﻠﻴﻪ اﺳﻨﺎد ﻫﺰﻳﻨﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎ.

 

 ﻧﻈﺎرت و ﻛﻨﺘﺮل و ﻧﮕﻬﺪارى ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ، درﻳﺎﻓﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ و ﻣﻮﺟﻮدﻳﻬﺎى ﻧﻘﺪى و ﺗﻨﺨﻮاهﮔﺮداﻧﻬﺎ.

 

 ﺗﻌﺎﻣﻞ و اراﺋﻪ راﻫﻜﺎر ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎى ادارهﻛﻞ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎ.

 

 اﻧﺠﺎم ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت ﻻزم در راﺳﺘﺎى رﻓﻊ اﻳﺮادات و ﻧﻮاﻗﺺ ﻣﻮﺟﻮد و ﺗﻜﻤﻴﻞ اﺳﻨﺎد ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺟﺎرى.

 

*    تشکیل کارگروه های تخصصی با موضوعیت مدیریت هزینه ، حسابداری تعهدی ، بهبود فرآیندهای مالی و چارت تشکیلاتی و نظام GFS.

*    نظارت و کنترل در ارائه تفریغ بودجه ماهیانه حسب ماده 73 قانون شهرداری ها

*    پیگیری و نظارت در جهت تهیه مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی

*    پیگیری و نظارت در جهت تبصره 7 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده  از سال 92 تا 97

*     

 

واحد ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺣﺴﺎبﻫﺎ

 

*  ﺗﻬﻴﻪ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ادارهﻛﻞ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ

 

 

*  ﺗﻬﻴﻪ اﺳﻨﺎد ﺣﺴﺎﺑﺪارى ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه.

 

*  ﺗﻬﻴﻪ ﺻﻮرﺗﻬﺎى ﻣﺎﻟﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎﻻﻧﻪ ادارهﻛﻞ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ

*  ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش دﻳﻮن ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎى ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ و ﮔﻮاﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ارﺳﺎﻟﻲ.

 

*    ﺗﻬﻴﻪ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎى ﻓﻴﻤﺎﺑﻴﻦ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎى ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه و رﻓﻊ ﻣﻐﺎﻳﺮﺗﻬﺎى ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺸﺨﺺ و رﻓﻊ ﻣﻐﺎﻳﺮت دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم واﺣﺪﻫﺎى ﺳﺘﺎدى و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎى ﺗﺎﺑﻌﻪ.

 

*   ﺗﻬﻴﻪ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎى ﻓﻴﻤﺎﺑﻴﻦ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ 11 ﮔﺎﻧﻪ و سازمانهای تابعه ﺷﻬﺮدارى شیراز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺸﺨﺺ.

 

*  ﺗﻬﻴﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻻزم ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺷﻮراى اﺳﻼﻣﻲ ﺷﻬﺮ شیراز.

 

*  ﺗﻬﻴﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻻزم ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن داﺧﻠﻲ (ادارهﻛﻞ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ).

 

*  ﺗﻄﺒﻴﻖ درﺧﻮاﺳﺖ وﺟﻪ ﺻﺎدره ﺑﺎ اﺳﻨﺎد ﺣﺴﺎﺑﺪارى.

 

*  ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺴﺘﻢ درآﻣﺪ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪارى.

 

*    ﭘﻴﮕﻴﺮى و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﺟﺮاﺋﻴﻪﻫﺎ و ﺑﺮداﺷﺘﻬﺎى ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺳﻨﻮاﺗﻲ ﺟﻬﺖ ﻛﺎرﺳﺎزى در دﻓﺎﺗﺮ ادارهﻛﻞ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ و اﻣﻮال.

 

*  ﺗﻄﺒﻴﻖ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺳﻨﻮاﺗﻲ و ﺟﺎرى و ﺛﺒﺖ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻌﻬﺪى در دﻓﺎﺗﺮ.

*  جمع آوری اطلاعات مربوط به مالیات بر ارزش افزوده از واحدهای شهرداری شیراز و تجمیع و ارسال آن به سازمان امور مالیاتی کشور. 

*   پیگیری و استعلام جهت ارائه اظهارنامه مالیاتی و دریافت مبالغ جهت ارایه اظهارنامه مالیاتی.

*    تشکیل جلسه با تمامی سازمان های تابعه و حوزه های زیر مجموعه جهت شناسایی درآمدهای خارج از اساسنامه و وظایف شهرداری در جهت ارائه اظهارنامه مالیاتی .

*   تنظیم اظهارنامه مالیاتی بر اساس درآمدهای خارج از اساسنامه و وظایف شهرداری.

 

 

*  ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺴﻮﻳﻪ اوراق ﺧﺰاﻧﻪ.

 

*  ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد اوراق ﻣﺸﺎرﻛﺖﻫﺎ در دﻓﺎﺗﺮ اﺻﻠﻲ و ﻓﺮﺿﻲ.

 

*  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺪﻫﻲ از ﻣﺤﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارى و اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارى واﺣﺪﻫﺎى ﺗﺎﺑﻌﻪ.

 

* ﭘﻴﮕﻴﺮى و وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺟﺎرى اﻋﻢ از ﺗﻨﺨﻮاهﮔﺮداﻧﻬﺎ، ﺣﺴﺎﺑﻬﺎى درﻳﺎﻓﺘﻨﻲ، ﻋﻠﻲاﻟﺤﺴﺎﺑﻬﺎ، ﭘﻴﺶ  ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎ، واﻣﻬﺎ ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد از ﻛﻠﻴﻪ واﺣﺪﻫﺎى ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺷﻬﺮدارى شیراز.

 

*  اراﺋﻪ و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻧﻤﻮدن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ اﺳﻨﺎد ﺣﺴﺎﺑﺪارى.

 

*  ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارﺷﺎت درﺧﻮاﺳﺘﻲ ﻣﺪﻳﺮان ارﺷﺪ ﺷﻬﺮدارى شیراز.

 

*    ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش ﺑﺎﺑﺖ اﺳﺘﻌﻼم ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳﭙﺮده و وداﻳﻊ ﭘﺮداﺧﺘﻨﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر، ﺑﻴﻤﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت.

 

*  ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت اﺳﻨﺎد ﺻﺎدره و ﺻﺪور اﺳﻨﺎد اﺻﻼﺣﻲ در دﻓﺎﺗﺮ.

 

*  ﺗﺎﺋﻴﺪﻳﻪ ﻋﺪم ﺑﺪﻫﻜﺎرى و ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ رﺳﻤﻲ، ﻗﺮاردادى و...

 

*   ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش ﺑﺎﺑﺖ اﺳﺘﻌﻼم اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﻲ از ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎى دوﻟﺘﻲ (داراﺋﻲ، دادﮔﺴﺘﺮى، ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وزارت ﻧﻴﺮو و ﺷﻬﺮدارﻳﻬﺎ).

 

*  ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش ﺑﺎﺑﺖ ﺗﺎﺋﻴﺪﻫﺎى ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﻲ.

 

*   ﺻﺪور اﻋﻼﻣﻴﻪ ﺑﺪﻫﻲ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﺑﺼﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ اﻋﻢ از ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎ، ﺷﺎرژ ﻛﺎرت ﻣﺪﻳﺮان و ﮔﻮاﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر و...

 

*   ﭘﻴﮕﻴﺮى ﻣﺴﺘﻤﺮ و اﺧﺬ ﻣﻔﺎﺻﺎﺣﺴﺎب ﺑﺎﺑﺖ ﺑﺪﻫﻴﻬﺎى ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ و ﺑﺮوزآورى آن در ﺳﻄﺢ واﺣﺪﻫﺎى ﺷﻬﺮدارى شیراز ﺗﻮﺳﻂ ادارهﻛﻞ اﻣﻮر ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎرى ادارهﻛﻞ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ و واﺣﺪﻫﺎى ﺗﺎﺑﻌﻪ.

 

*  ﺑﺴﺘﻦ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎى ادارهﻛﻞ و ﺗﻬﻴﻪ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ.

 

 

*  رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اراﺋﻪ راﻫﻜﺎر ﺑﺎﺑﺖ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻮﺟﻮد در دﻓﺎﺗﺮ.

 

*  ﺗﻬﻴﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺟﻬﺖ درﺧﻮاﺳﺘﻬﺎى ﻣﺮاﻛﺰ ﻧﻈﺎرﺗﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎزرﺳﻲ ﻛﻞ ﻛﺸﻮر و...

 

*       ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ. 

 

 

اداره ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد

 

١- ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ﺣﺪود ١٣٠٠٠ ﻛﺎرﻣﻨﺪ رﺳﻤﻲ، قرارداری و شرکتی ﺷﻬﺮداری شیراز ﺑﻪ ﺷﺮح اﻗﺪاﻣﺎت ذﻳﻞ:

 

*   ﭼﻚ و ﺗﺎﺋﻴﺪ اﺣﻜﺎم ﺻﺎدره از ﺳﻮى ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﻛﺎرﺗﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎره ١ ﻳﻌﻨﻲ ﻛﺎرﺗﺎﺑﻞ اﺣﻜﺎم ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد ﻛﺎرﻛﻨﺎن (ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺣﻜﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺷﺮوع اﺟﺮاى اﺻﻠﻲ آﻧﻬﺎ، اوﻟﻴﻦ روز ﻣﺎه ﺟﺎرى ﺑﺎﺷﺪ و اﺣﻜﺎﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﺧﺼﻲ ﺑﺪون ﺣﻘﻮق ﻛﻪ ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﺗﺎرﻳﺦ اﺟﺮاى آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اوﻟﻴﻦ روز ﻣﺎه ﺟﺎرى ﺑﺮﮔﺮدد).

 

*  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺗﺎﺋﻴﺪ اﺣﻜﺎم .

 

*  ﭘﺮداﺧﺖ و ﺛﺒﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻌﻮﻗﻪ ﺣﻜﻤﻲ.

 

*  ﭘﻴﮕﻴﺮى ﻛﺎرﻛﺮد ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن رﺳﻤﻲ ﺷﻬﺮدارى شیراز.

 

*   اﻋﻤﺎل ﻧﺎﻣﻪﻫﺎى ﺻﺎدره از ﺳﻮى اداراتﻛﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ در ﺧﺼﻮص ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎى ﻣﻌﻮﻗﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد.

 

*   ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﭼﻚ ﻣﺎﻟﻴﺎت و ﻛﺴﻮرات ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﺮادات ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ.

 

*  ﭘﻴﮕﻴﺮى و ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ﻃﺒﻖ اﺣﻜﺎم ﺻﺎدره از ﺳﻮى ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ.

 

*  ﺗﻬﻴﻪ ﻟﻴﺴﺖ دﺳﺘﻲ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن، ﻣﺄﻣﻮرﻳﻦ ﺑﺪون ﺣﻔﻆ ﭘﺴﺖ و ﻛﺎرﻛﻨﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﻴﻠﻲ ﻛﺎرﻛﺮد آﻧﻬﺎ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ وارد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

 

*   ﭘﺮداﺧﺖ اﻳﺎب و ذﻫﺎب و آﺑﻮﻧﻤﺎن ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻃﺒﻖ ﻟﻴﺴﺖ ارﺳﺎﻟﻲ از ﺳﻮى ادارهﻛﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ و اﻋﻤﺎل در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد.

 

* ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزى و ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزى آﻳﺘﻢ ٣% ﭘﺲاﻧﺪاز ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻃﺒﻖ ﻟﻴﺴﺖ ارﺳﺎﻟﻲ از ﺳﻮى ادارهﻛﻞ رﻓﺎه در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد.

 

*  اﻋﻤﺎل ﻛﺴﻮرات ارﺳﺎﻟﻲ از ﺳﻮى ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ و ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد.

 

*   اﻋﻤﺎل ﻛﺴﻮرات ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻃﺒﻖ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎى ارﺳﺎﻟﻲ از ﺳﻮى ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد.

 

*    اﻋﻤﺎل ﻛﺴﻮرات ﺑﻴﻤﻪ درﻣﺎن ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻃﺒﻖ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎى ارﺳﺎﻟﻲ از ﺳﻮى ادارهﻛﻞ رﻓﺎه در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد.

 

*  ﭘﻴﮕﻴﺮى ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺑﺪﻫﻜﺎرى و ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻨﻮات ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن.

 

*  ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻴﺪى ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ رﺳﻤﻲ.

 

*  ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﺎداش ٦ ﻣﺎﻫﻪ اول و دوم ﭘﺮﺳﻨﻞ رﺳﻤﻲ.

 

٢- ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارﺷﺎت از روﻧﺪ اﺟﺮای اﻣﻮر در اداره ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد ﺑﻪ ﺷﺮح اﻗﺪاﻣﺎت ذﻳﻞ:

 

*  ﺗﻬﻴﻪ ﻟﻴﺴﺖﻫﺎى ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ اﺋﻤﻪ ﺟﻤﺎﻋﺎت، ﻣﺸﺎورﻳﻦ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ادارهﻛﻞ اﻣﻮر ﻣﺠﺎﻣﻊ و ﻣﺤﺎﻓﻈﻴﻦ ﺷﻬﺮدار شیراز.

 

*  ﺗﻬﻴﻪ ﻟﻴﺴﺖﻫﺎى ﺟﺒﺮان ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺪﻳﺮان ﺷﻬﺮدارى، ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺷﺮﻛﺖﻫﺎى ﺗﺎﺑﻌﻪ.

 

*  ﺗﻬﻴﻪ ﻟﻴﺴﺖ و اﻋﻤﺎل ﺣﻖاﻟﺠﻠﺴﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺎدهﻫﺎى ٥، ٧٧، ٣٨ و ١٠٠.

 

*  اﻋﻤﺎل آﺑﻮﻧﻤﺎن ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﺳﺎﻣﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻟﻴﺴﺖﻫﺎى ارﺳﺎﻟﻲ از ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و اﻣﻮر ﻣﻨﺎﻃﻖ.

 

*  ﺗﻬﻴﻪ ﺻﻮرت وﺿﻌﻴﺖ ﺣﻘﻮق ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻃﺒﻖ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎى درﺧﻮاﺳﺘﻲ.

 

 

٣- اﻋﻤﺎل ﻛﺴﻮرات ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ:

 

*   ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻛﺴﻮرات ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﻫﺮ ﻣﺎه، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ »ﺧﻼﺻﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و دﻳﺴﻜﺖ ﺑﻴﻤﻪ« و ﺛﺒﺖ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻓﺎﻳﻨﺎﻧﺲ ﺟﻬﺖ درﺧﻮاﺳﺖ وﺟﻪ.

 

*   ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭼﻜﻬﺎى ﻛﺴﻮرات ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ (ﺟﺎرى و ﻣﻌﻮق) و ﺗﺤﻮﻳﻞ آن ﺑﻪ  ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.

 

*  ارﺳﺎل دﻳﺴﻜﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﺟﺎرى ﻫﺮ ﻣﺎه.

 

*  ﺗﻨﻈﻴﻢ و اﺻﻼح دﻳﺴﻜﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﻌﻮق ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻫﺮ ﻣﺎه.

 

*  رﻓﻊ و رﺟﻮع ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻴﻤﻪاى ﭘﺮﺳﻨﻞ رﺳﻤﻲ و ﭘﻴﮕﻴﺮى از ﺷﻌﺒﺎت ٧ و ٢١ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز.

 

٤- اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﺎﺧﺺ:

 

*  ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن رﺳﻤﻲ ﺷﻬﺮدارى شیراز.

 

*   ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﻟﻴﺴﺖﻫﺎى دﺳﺘﻲ، ﺣﻖاﻟﺠﻠﺴﻪ، ﺟﺒﺮان ﺧﺪﻣﺖ، ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ، ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﺳﻨﻮات ﺧﺪﻣﺖ، اﻳﺎب و ذﻫﺎب، ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و... ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ از اﺑﺘﺪاى ﺳﺎل ١٣٩٦.

 

*  درﺧﻮاﺳﺖ وﺟﻪ و اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه از اﺑﺘﺪاى ﺳﺎل ١٣٩٦.

 

*  ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﻲ ﻛﺴﺮ از ﺣﻘﻮق و ﺿﻤﺎﻧﺖ از ﺗﻴﺮﻣﺎه ﺳﺎل ١٣٩٦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ.

 

*  ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻴﺪى ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ رﺳﻤﻲ.

 

*  ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﺎداش ٦ ﻣﺎﻫﻪ اول و دوم ﭘﺮﺳﻨﻞ رﺳﻤﻲ.

 

*  ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻬﺮه ورى ﻛﺎرﻛﻨﺎن در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل.

   

 

 

 

اداره اﻋﺘﺒﺎرات

 

* ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ، ﻛﻨﺘﺮل، ﺗﺄﻣﻴﻦ و ﺛﺒﺖ اﻋﺘﺒﺎرات واﺣﺪﻫﺎى ﺳﺘﺎدى و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎى ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻛﻪ در ﺣﺪود ٦٥% اﻋﺘﺒﺎرات ﺷﻬﺮدارى شیراز را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

 

*  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ راﻫﺒﺮى ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﻬﺮدارى شیراز.

 

*  ﺑﺮﮔﺰارى ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ در راﺳﺘﺎى ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻋﺘﺒﺎرات واﺣﺪﻫﺎ.

 

*  اﺻﻼﺣﻴﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ، ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ و واﺣﺪﻫﺎى ﺳﺘﺎدى.

 

 

*  ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎرات ردﻳﻒﻫﺎى ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺣﻮزهﻫﺎى ﺷﻬﺮدارى شیراز.

 

*  ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ.

 

 

*  ﻫﻤﻜﺎرى ﺑﺎ ادارهﻛﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ در ﺧﺼﻮص ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﭘﻴﺶﻧﻮﻳﺲ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺷﻬﺮدارى شیراز.

 

*  ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ادارهﻛﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻋﺘﺒﺎرات.

 

*  ﺛﺒﺖ و ﻧﮕﻬﺪارى اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺼﻮب اﺑﻼﻏﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺷﻬﺮدارى شیراز.

 

*  ﻫﻤﻜﺎرى ﺑﺎ ادارهﻛﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ در ﺧﺼﻮص اﻋﻤﺎل ﻣﺎده ٢٨ ﺷﻬﺮدارى شیراز.

 

*  اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺒﺼﺮهﻫﺎ، ﻫﺮ ٦ ﻣﺎه ﻳﻜﺒﺎر ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺑﻪ ﺷﻮراى اﺳﻼﻣﻲ ﺷﻬﺮ شیراز.

 

١- ﺑﺴﺘﻦ ﺣﺴﺎبﻫﺎى ﺳﺎﻻﻧﻪ:

 

*  ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺎرﺑﺮگ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ و اﻧﺠﺎم ﻛﻨﺘﺮلﻫﺎى ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺑﺴﺘﻦ ﺣﺴﺎب واﺣﺪﻫﺎى اﺟﺮاﻳﻲ ﺷﻬﺮدارى شیراز.

 

*  ﺑﺮﮔﺰارى ﺟﻠﺴﺎت ﻛﻤﻴﺘﻪ و ﻛﺎرﮔﺮوه ﺑﺴﺘﻦ ﺣﺴﺎبﻫﺎ.

 

*  ﻫﻤﻜﺎرى ﺑﺎ ادارهﻛﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ در ﺧﺼﻮص اﺻﻼﺣﻴﻪ و اﻋﻤﺎل ﻣﺎده ٢٨.

 

*    ﭘﻴﮕﻴﺮى در ﺧﺼﻮص ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻼک (ﻛﺎرﮔﺰاران ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻴﺮﻧﻘﺪ) و ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ در زﻣﺎن ﺑﺴﺘﻦ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ.

 

 

 

٢- ﺻﻮرتﻫﺎى ﻣﺎﻟﻲ، ﺻﻮرتﻫﺎى ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ و ﺗﻔﺮﻳﻎ ﺑﻮدﺟﻪ:

 

*     ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﺻﻮرتﻫﺎى ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ و واﺣﺪﻫﺎى ﺳﺘﺎدى ﺷﻬﺮدارى شیراز  از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه ﺻﻮرتﻫﺎى ﻣﺎﻟﻲ و ﺑﺮﮔﺰارى ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻬﻴﻪ ﺻﻮرتﻫﺎى ﻣﺎﻟﻲ.

 

*  ﺑﺮرﺳﻲ ﺻﻮرتﻫﺎى ﻣﺎﻟﻲ واﺣﺪﻫﺎى اﺟﺮاﻳﻲ و اراﺋﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮس ﺷﻮراى ﺷﻬﺮ.

 

*  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻠﺴﺎت در ﺧﺼﻮص آﻣﺎدهﺳﺎزى ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮس ﺷﻮرا در ﺧﺼﻮص ﺻﻮرتﻫﺎى ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ.

 

*    ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﺎرﮔﺮوه ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﻫﺎى ﮔﺰارﺷﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺗﻠﻔﻴﻖ و ﺗﻔﺮﻳﻎ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ و واﺣﺪﻫﺎ و اداراتﻛﻞ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎى ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﻨﺪﻫﺎى ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ.

 

*  ﻫﻤﻜﺎرى در ﺧﺼﻮص ﺗﻬﻴﻪ ﺗﻔﺮﻳﻎ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺷﻬﺮدارى شیراز و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ آن.

 

*  ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺘﺎﺑﭽﻪ ﺻﻮرتﻫﺎى ﻣﺎﻟﻲ (ﻣﺠﻠﺪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻔﺮﻳﻎ ﺑﻮدﺟﻪ).

 

*   ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺗﻔﺮﻳﻎ ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﻬﺮدارى شیراز ﺑﻪ دﺑﻴﺮى ادارهﻛﻞ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺷﻮراى اﺳﻼﻣﻲ ﺷﻬﺮ شیراز.

 

*  ﺗﻬﻴﻪ ﺻﻮرتﻫﺎى ﻣﺎﻟﻲ ﺷﻬﺮدارى شیراز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و درج در ﭘﺮﺗﺎل ﺷﻬﺮدارى شیراز.

 

٣- دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ و ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎ:

 

*   اﺑﻼغ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻣﻮر ﻣﺸﺎرﻛﺖﻫﺎ ﺑﺎ اﻣﻀﺎء ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺎﻟﻲ و اﻗﺘﺼﺎد ﺷﻬﺮى ﺷﻬﺮدارى شیراز ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ.

 

*  اﺑﻼغ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه ﺛﺒﺖ درآﻣﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ 11 ﮔﺎﻧﻪ.

 

*   کلیه ابلاغها سال 97 آورده شود

 

 

٤- ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﻲ:

 

*  ﺑﺮﮔﺰارى ﺟﻠﺴﺎت ﻛﺎرﮔﺮوه ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ و ارﺗﻘﺎى ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺬﻛﻮر.

 

*   اﻳﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎورى اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﺧﺼﻮص اﻧﺠﺎم ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻠﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﻲ، اﻳﺠﺎد ﮔﺰارﺷﺎت ﺟﺪﻳﺪ و ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﻛﺎرﺑﺮان واﺣﺪﻫﺎى اﺟﺮاﻳﻲ و رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼت ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺬﻛﻮر.

 

*  ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن واﺣﺪﻫﺎى اﺟﺮاﻳﻲ در ﺧﺼﻮص ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﻲ.

 

*  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮ ﻛﺪﻳﻨﮓ ﺣﺴﺎﺑﺪارى در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﻲ.

 

 

 

 

٥- ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارﺷﺎت:

 

*    ﺗﻬﻴﻪ و ارﺳﺎل آﻣﺎر ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و ٦ ﻣﺎﻫﻪ ﺷﻬﺮدارى شیراز در ﺟﻬﺖ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻔﺎد ﻣﻮاد ٧١ و ٧٩ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮدارى.

 

*  اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﻫﺮ ﻣﺎه.

 

*  اراﺋﻪ ﮔﺰارﺷﺎت ﻫﻢاﻧﺪﻳﺸﻲ ﻣﻌﺎوﻧﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ و اﻗﺘﺼﺎد ﺷﻬﺮى ﻣﻨﺎﻃﻖ ٢٢ ﮔﺎﻧﻪ و واﺣﺪﻫﺎ.

 

٦- ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎى ﺟﺎرى دﻳﮕﺮ:

 

*  ﻧﻈﺎرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ 11 ﮔﺎﻧﻪ و واﺣﺪﻫﺎى ﺳﺘﺎدى از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺮاز ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ.

 

*  ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﻲ ﮔﺰارش ﻣﻐﺎﻳﺮت ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ 11 ﮔﺎﻧﻪ و سازمان های زیر مجموعه.

 

*  ﺑﺮﮔﺰارى ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻬﻴﻪ ﺻﻮرتﻫﺎى ﻣﺎﻟﻲ.

 

*  ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺴﺎبﻫﺎى ﺑﺎﻧﻜﻲ راﻛﺪ ﺳﻨﻮاﺗﻲ ﻛﻠﻴﻪ واﺣﺪﻫﺎى اﺟﺮاﻳﻲ.

 

*   ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺴﺎبﻫﺎى درﻳﺎﻓﺘﻨﻲ (ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺷﻬﺮدارى شیراز از اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ) ﻛﻠﻴﻪ واﺣﺪﻫﺎى اﺟﺮاﻳﻲ در راﺳﺘﺎى اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮدارى شیراز.

 

 

*  ﺑﺮرﺳﻲ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺧﺰاﻧﻪ.

 

*  ﺑﺮرﺳﻲ ﺛﺒﺖ و اﻋﻼم وﺻﻮل اﺳﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ اﺳﻼﻣﻲ.

 

 

اداره انبار و اﻣﻮال

 

 

*   اﻳﺠﺎد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺳﻜﻦ و ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻛﻠﻴﻪ زﻣﻴﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎى ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در زﻳﺮﺳﻴﺴﺘﻢ اﻣﻮال ﺑﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﮔﺮدش ﻫﺮ ﻳﻚ از داراﺋﻲﻫﺎى ﻣﻮﺻﻮف.

 

 

*    اراﺋﻪ ﮔﺰارﺷﺎت ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ و ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل اﻣﻮال ﺑﻴﻦ واﺣﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪارى ﻣﺮﻛﺰى ﺟﻬﺖ اﻋﻤﺎل در ﺣﺴﺎﺑﻬﺎى ﻓﻴﻤﺎﺑﻴﻦ.

 

*   اﻋﻼم ﺣﺪود اﻣﻮال ﻣﻔﻘﻮدى، ﺳﺮﻗﺘﻲ، آﺗﺶ ﺳﻮزى از ﺳﻮى واﺣﺪﻫﺎى اﺟﺮاﻳﻲ و اﻧﺠﺎم ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﭘﻴﮕﻴﺮى ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮدارى شیراز.

*  ﺑﺮرﺳﻲ و ﭘﻴﮕﻴﺮى اﻧﺒﺎرﮔﺮداﻧﻲ واﺣﺪﻫﺎى اﺟﺮاﺋﻲ.

 

*  ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻜﺎﺗﺒﻪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎورى درﺧﺼﻮص ﺑﻴﺴﻴﻢﻫﺎى اﺳﻘﺎط واﺣﺪﻫﺎ.

 

*   ﺗﻬﻴﻪ، ﺑﺮرﺳﻲ و ارﺳـﺎل ﮔﺰارﺷـﺎت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺟـﺪاول ﻫﺰﻳﻨـﻪ اﺳـﺘﻬﻼک ﺳـﺎﻟﻬﺎى ﻣـﺎﻟﻲ ١٣٩٧ ﺳﺮﻓﺼـﻞ ﺣﺴـﺎب داراﺋﻴﻬﺎى ﺛﺎﺑﺖ واﺣﺪ اﺟﺮاﺋﻲ.

 

 

*   ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﻌـﺪاد ٣٠٠٠ ﻋـﺪد ﻛـﺪ ﻛـﺎﻻ (ﻣﺼـﺮﻓﻲ و ﻏﻴﺮﻣﺼـﺮﻓﻲ) در زﻳﺮﺳﻴﺴـﺘﻢ اﻣـﻮال ﺑـﺮاى ﻣﻨـﺎﻃﻖ، ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و اداراتﻛﻞ

 

*   ﺛﺒﺖ ﺗﻌﺪا ٧٠٠ ﻗﻠﻢ ﻛﺎﻻ (٤٠٠ ﻗﻠﻢ ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺮﻳﺪﻫﺎى ﺳﺎل ٩٧ و ٣٠٠ ﻗﻠﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻨﻮات ﮔﺬﺷﺘﻪ) در زﻳﺮﺳﻴﺴـﺘﻢ اﻣﻮال ٢٥ واﺣﺪ اﺟﺮاﻳﻲ.

*   اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت درﻳﺎﻓﺖ وﺗﺤﻮﻳﻞ در زﻳﺮﺳﻴﺴﺘﻢ اﻣﻮال از واﺣﺪﻫﺎى دﻳﮕﺮ

*   ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﺪاران ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻠﻴﻪ واﺣﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ادارهﻛﻞ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻜﺎﺗﺒﻪ ﻧﻤﻮدهاﻧـﺪ و اﻗـﺪاﻣﺎت ﻻزم ﭘـﺲ از ارﺳﺎل ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﻮﺟﻮدى اﻣﻮال.

 

    

*  ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ در ﺧﺼﻮص اﻗﻼم ﻣﻔﻘﻮدى ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎى ﺳﺘﺎدى.

 

*  ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻜﺎﺗﺒﻪ ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺑﺪارى ﻣﺮﻛﺰى ﺟﻬﺖ اﻋﻤﺎل در ﺣﺴﺎﺑﻬﺎى ﻓﻴﻤﺎﺑﻴﻦ.

 

*   ﺗﻮﺳﻌﻪ و ارﺗﻘﺎء ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﺮماﻓﺰارى اﻣﻮال در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺄﻣﻮر، ﺣﺮاﺳﺖ، ﺑﺎزرﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻣﻮال و ﺣﻔﻆ و ﺣﺮاﺳﺖ از داراﺋﻴﻬﺎ.

 

*   ﺑﺮﮔﺰارى ﺟﻠﺴﺎت ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎورى در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎى اﻣﻮال و اﻧﺒﺎر و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮﺟﻮدى اﻣﻼک.

 

*   ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎى ﻧﺤﻮه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، ﺛﺒﺖ، ﻧﮕﻬﺪارى و ﺣﻔﻆ وﺣﺮاﺳﺖ از اﻣﻮال ﺷﻬﺮدارى شیراز اﻋﻢ از:

 ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻟﺰوم اﺧﺬ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺣﺴﺎب از ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻤﻊ اﻣﻮال

 

 ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ اﻫﺪا ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻣﻮال ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻬﺮدارى شیراز

 

ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻴﺸﻬﺎى ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺒﻮض ﻣﺼﺮﻓﻲ آب، ﺑﺮق، ﮔﺎز و ﺗﻠﻔﻦ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻗﺒﻮض

 

ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻼک اﺳﺘﻴﺠﺎرى و ﺗﺼﺮﻓﻲ در زﻳﺮﺳﻴﺴﺘﻢ اﻣﻮال

 

 ﻧﺤﻮه ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻣﻮال ﺑﻪ ﺳﺮاى ﻣﺤﻼت و اﺧﺬ ﺗﻀﺎﻣﻴﻦ ﻻزم۱۳۹۸/۰۶/۲۶
منبع : اداره کل امور مالی
تعداد بازدیدها : ۲۸۴
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است
نام :
پست الکترونیک :
شرح :
نظر :   برای ارسال نظر خود، دکمه ارسال را بزنید
کد امنیتی را وارد کنید
sss